Version History

Displaying times in: UTC

 
September 26, 2022 - 11:50 2022-09-26 11:50:02
 • Packages
  • SupportedEts2: 1.45.2.9s1.45.2.12s
September 26, 2022 - 11:39 2022-09-26 11:39:02
 • Files
  • /data/ets2/data1.adb: cdb0ca9c96b1e292827ed53c3a4d039cb1c055f2904462df44e51488dc906416
  • /data/ets2/mods/ai_asset.mp: f64d5df091b6498935cc40a7a95d7343d9c23c3b9b070e6a058a48868cacb5cb
  • /data/ets2/mods/ai_patron.mp: 35779961a0c66248c5056b29b74d209d9eece51bd67863130e1deccd6f8033c6
  • /data/ets2/mods/ai_public.mp: d0eed681ccc6b98983a305959f1cc4a95451b7a4dcf384c8ad9f5d7bc6ee5708
September 26, 2022 - 11:39 2022-09-26 11:39:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: d7ec766cd929a1dbb842f48c7db0cad111a930d3a86a808bffc61d851af69713
  • /core_ets2mp.dll: 1462fd124feb0f7b4cf17c7c4c83cbf8ac9cbc0420571173827077577947e9b6
September 22, 2022 - 22:13 2022-09-22 22:13:01
 • Packages
  • NewsLinkDesc: > Click here to learn more!> Click here to learn more about the seasonal mod!
  • NewsLinkUrl: https://truckersmp.com/blog/272https://truckersmp.com/kb/1393
  • NewsTitle: The Next Stop Is… TruckersMP!Autumn has arrived!
September 22, 2022 - 08:26 2022-09-22 08:26:09
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 3e769596c83a3d852eecdfbc4cef0a0fd7ec766cd929a1dbb842f48c7db0cad1
  • /core_ets2mp.dll: f218b806c0ebbb86f84f69196777fb4d1462fd124feb0f7b4cf17c7c4c83cbf8
September 16, 2022 - 10:46 2022-09-16 10:46:02
 • Files
  • /data/ats/data1.adb: 60a10fa76da3c20ca4307fa3f3d142ae7052bfaa907f18113764138ccc9701be
  • /data/ets2/mods/cd_changes.mp: 3283daaca352b998e6fe38cd0d39aae6255180cc814c9cc80fe250b04c401687
September 16, 2022 - 10:46 2022-09-16 10:46:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: d2e358a59ff5077b3b53ea5ed8bcb4303e769596c83a3d852eecdfbc4cef0a0f
  • /core_ets2mp.dll: 606fcd3357a532472e9eb99199f7a5a3f218b806c0ebbb86f84f69196777fb4d
September 13, 2022 - 08:05 2022-09-13 08:05:02
 • Files
  • /core_ets2mp.dll: b8d082acb1f4d0ddc8521b05d4cb44b9606fcd3357a532472e9eb99199f7a5a3
  • /data/shared/mods/sh_skoda_car.mp: c7bab388a2a9e61ca15b074aa071c559445b04844fc8e5742dd17ee9ff0c5bd5
  • /data/ats/mods/skoda_car.mp: 02e9afce9ee54083eade9924e966c2c5f1df8c0e79dca646d473198ab3d3dc7e
  • /data/ets2/mods/cd_changes.mp: 8be8d74e7a479a4cae2fce91b00823073283daaca352b998e6fe38cd0d39aae6
  • /data/ets2/mods/skoda_car.mp: e90f5ac21efd3e76f1853eec1a33aee1811af99e06230d74e87428de7c8aff4d
September 13, 2022 - 08:05 2022-09-13 08:05:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: ef0d8451ffaeac20356351282c2112bbd2e358a59ff5077b3b53ea5ed8bcb430
September 5, 2022 - 10:18 2022-09-05 10:18:02
 • Packages
  • CurrentVersion: 0.2.4.1.00.2.4.1.1
September 5, 2022 - 10:16 2022-09-05 10:16:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 850fba0457139d2ec1f108f1d493ad68ef0d8451ffaeac20356351282c2112bb
  • /core_ets2mp.dll: eea895c730849a6c448ee76de1503cdcb8d082acb1f4d0ddc8521b05d4cb44b9
  • /data/shared/mods/sh_accessory_pack.mp: 2395106a735475d23d9bbbd5b42e971833c0729e8934ce367cd106164aa342f2
  • /data/shared/mods/smart_signs.mp: f909930c1cd304cc502d6c71a487395bb0c42976bd09fc63d7416484b3030c56
  • /data/ats/data1.adb: 230bec594cf92406a281bf6be851df1d60a10fa76da3c20ca4307fa3f3d142ae
  • /data/ats/mods/accessory_pack.mp: 3d80ea6bfd42b69c7506cec037b717a4811accf55fb929b7a8061028992b4e7e
  • /data/ets2/data1.adb: 3305396fb21da52474e7f479e8865dbacdb0ca9c96b1e292827ed53c3a4d039c
  • /data/ets2/mods/accessory_pack.mp: e903d7289a7a76bd04dd2844346ee820256f693e86ca3f201d4974190cb24f88
September 1, 2022 - 09:26 2022-09-01 09:26:01
 • Packages
  • SupportedEts2: 1.45.1.4s1.45.2.9s
September 1, 2022 - 09:24 2022-09-01 09:24:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 5db1d1e1571a26d8127688bf8b6979b8850fba0457139d2ec1f108f1d493ad68
  • /core_ets2mp.dll: 56416b3b28781ce9590c4fece1d0896aeea895c730849a6c448ee76de1503cdc
  • /data/ets2/data1.adb: 01c96c938b0bc1ed81698a8dbf0d88673305396fb21da52474e7f479e8865dba
August 29, 2022 - 13:32 2022-08-29 13:32:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 9b74e21bbf5a9abf95c7d4c41f69d04c5db1d1e1571a26d8127688bf8b6979b8
  • /core_ets2mp.dll: 209ca9c52cc15d5acc53d4f22a11b90b56416b3b28781ce9590c4fece1d0896a
  • /data/ets2/mods/ai_asset.mp: d525ecd060db0d6c07d82354a4c027e0f64d5df091b6498935cc40a7a95d7343
  • /data/ets2/mods/ai_patron.mp: 52c45037fac04b74c56e888247fb55e035779961a0c66248c5056b29b74d209d
  • /data/ets2/mods/ai_public.mp: dbd7e65c41eccd1a4444ca1fd1112f67d0eed681ccc6b98983a305959f1cc4a9
August 28, 2022 - 09:37 2022-08-28 09:37:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: d6a79b0f6081c8af2c2e523b072b692f9b74e21bbf5a9abf95c7d4c41f69d04c
  • /core_ets2mp.dll: 82f9963179b0de2c5c549f34e885874e209ca9c52cc15d5acc53d4f22a11b90b
August 23, 2022 - 12:11 2022-08-23 12:11:01
 • Packages
  • SupportedAts: 1.45.3.0s1.45.3.9s
August 23, 2022 - 12:02 2022-08-23 12:02:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 97498f56f7f1fdaa174eeace3a40b882d6a79b0f6081c8af2c2e523b072b692f
  • /core_ets2mp.dll: bde57dfbc447b1cc6ff06c37ad83e56182f9963179b0de2c5c549f34e885874e
  • /data/ats/data1.adb: a3bb8b1f094d8adcc822cb7bc139ceb2230bec594cf92406a281bf6be851df1d
August 16, 2022 - 11:29 2022-08-16 11:29:01
 • Packages
  • CurrentVersion: 0.2.4.0.30.2.4.1.0
August 16, 2022 - 11:15 2022-08-16 11:15:04
 • Files
  • /data/shared/ui/dbus_world.png: 328103d027c77f2d4ad5dbd683d0ab97
  • /data/ats/mods/data_bus.mp: 344dc7cb7f54c5c29e26ec8461712a25
  • /data/ets2/mods/data_bus.mp: 39f89dbbf9f39a4e1435c5ea5e378c576b6ae2f7c6bc990898ec68aae11dc4a8
August 16, 2022 - 11:15 2022-08-16 11:15:03
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 0496d68fc523412850e3794681ec52a797498f56f7f1fdaa174eeace3a40b882
  • /core_ets2mp.dll: da13e7e9ceea4f79c6ecb29d146f5406bde57dfbc447b1cc6ff06c37ad83e561
  • /data/shared/client.mp: 8c9bf9d72dab1995376d4fb913864f0bebadb0cb3e90966dd0a6f370657a5dd3
  • /data/shared/mods/data2.mp: b0051ebe108fd7a6f3b015b2d8a04a2ff7754d786a8b254b6170bb8e541b33df
  • /data/shared/mods/dos_leds.mp: b0fc6470d474216502de95397c74ed6bf1ed0a1c70c1389ee3aef4121ff67003
August 11, 2022 - 13:43 2022-08-11 13:43:12
 • Packages
  • SupportedEts2: 1.45.1.0s1.45.1.4s
August 11, 2022 - 13:35 2022-08-11 13:35:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 06577745969f437fcda169a3c1ddff150496d68fc523412850e3794681ec52a7
  • /core_ets2mp.dll: ebbf185198dddc856c2d8662211a405ada13e7e9ceea4f79c6ecb29d146f5406
August 10, 2022 - 09:04 2022-08-10 09:04:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 42775c499cf0d3a4f3259312146aac7406577745969f437fcda169a3c1ddff15
  • /core_ets2mp.dll: cc5c6c574e6512633a47f59628e3ff20ebbf185198dddc856c2d8662211a405a
  • /data/shared/client.mp: fd30bf1862491677d4bb59b94326da168c9bf9d72dab1995376d4fb913864f0b
  • /data/shared/mods/data2.mp: ec9eb74f9d74373343b36a21402077ceb0051ebe108fd7a6f3b015b2d8a04a2f
August 8, 2022 - 11:55 2022-08-08 11:55:02
 • Files
  • /data/shared/mods/data2.mp: 9c6dd92180d1c2dc9392e0f1b655c746ec9eb74f9d74373343b36a21402077ce
  • /data/ets2/data1.adb: 762dfa0d5c0e4c8e3e8b2d63dcb965c101c96c938b0bc1ed81698a8dbf0d8867
August 8, 2022 - 11:55 2022-08-08 11:55:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 9fce3c3b955b2b22191752cdf75c5a5042775c499cf0d3a4f3259312146aac74
  • /core_ets2mp.dll: 61e41391e7cb5b1cc74102796a9d1409cc5c6c574e6512633a47f59628e3ff20
August 6, 2022 - 11:11 2022-08-06 11:11:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 9e6c95ef2f54de2f3825fa3b7273f9f49fce3c3b955b2b22191752cdf75c5a50
  • /core_ets2mp.dll: 1dedbd9065d17e24bbf8f526d7a1787a61e41391e7cb5b1cc74102796a9d1409
  • /data/ets2/mods/data_mp.mp: db8db472dac35d88ddb1a109f82e83dca08f411b6b037d055e8cdce06cbe7f92
August 5, 2022 - 20:25 2022-08-05 20:25:12
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 9816f6a3bc3bdb4afa85be3a0a9712aa9e6c95ef2f54de2f3825fa3b7273f9f4
  • /core_ets2mp.dll: 9b545b115dd04ba213f5cb50ae40b57b1dedbd9065d17e24bbf8f526d7a1787a
  • /data/ats/data1.adb: 9ac5e0f8f1882df0afa4f1705a80e116a3bb8b1f094d8adcc822cb7bc139ceb2
August 4, 2022 - 20:07 2022-08-04 20:07:02
 • Packages
  • SupportedAts: 1.45.2.1s1.45.3.0s
August 4, 2022 - 19:50 2022-08-04 19:50:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 87137df385dc141ba5643c602bc598d89816f6a3bc3bdb4afa85be3a0a9712aa
  • /core_ets2mp.dll: 219dc1a2da6f3acf87577854806c3d789b545b115dd04ba213f5cb50ae40b57b
August 4, 2022 - 07:34 2022-08-04 07:34:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 015016bc880e750f255b48c4751cd02b87137df385dc141ba5643c602bc598d8
  • /core_ets2mp.dll: 256861503fd8c14d0e227c3aa9d1405f219dc1a2da6f3acf87577854806c3d78
  • /data/shared/mods/dos_leds.mp: a603c9f3f88b84c7024cc54dfd0d33bab0fc6470d474216502de95397c74ed6b
August 3, 2022 - 07:32 2022-08-03 07:32:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: db920a7f12be3f224107111b2ef19c65015016bc880e750f255b48c4751cd02b
  • /core_ets2mp.dll: ae251689c9266d9ca37157bbb7801bfa256861503fd8c14d0e227c3aa9d1405f
  • /data/shared/mods/dos_leds.mp: 46e0e748fabe2f436c12db796b414f30a603c9f3f88b84c7024cc54dfd0d33ba
August 2, 2022 - 20:51 2022-08-02 20:51:01
 • Packages
  • SupportedAts: 1.45.1.0s1.45.2.1s
August 2, 2022 - 19:39 2022-08-02 19:39:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 764cb639085ddbdbac94f68cdc05b9c7db920a7f12be3f224107111b2ef19c65
  • /core_ets2mp.dll: 382d19b537b985f64c95bbbd5e7d01c1ae251689c9266d9ca37157bbb7801bfa
  • /data/ats/data1.adb: cd36b751fa3e1b17e91e47919418630d9ac5e0f8f1882df0afa4f1705a80e116
August 1, 2022 - 10:53 2022-08-01 10:53:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: aa1dc9eb7121cbf9ec1a297b347c5d0c764cb639085ddbdbac94f68cdc05b9c7
  • /core_ets2mp.dll: dad691a2d8acf328affd32bf95e8a89c382d19b537b985f64c95bbbd5e7d01c1
  • /data/ets2/mods/ai_asset.mp: eea4784d803b06929bb05c3daf367a38d525ecd060db0d6c07d82354a4c027e0
  • /data/ets2/mods/ai_patron.mp: fd7c06fd0267ba8f083627f129bebe3752c45037fac04b74c56e888247fb55e0
  • /data/ets2/mods/ai_public.mp: 3bcc3e3efa9aaab519c2da723d837c5bdbd7e65c41eccd1a4444ca1fd1112f67
 • Packages
  • CurrentVersion: 0.2.4.0.20.2.4.0.3
July 30, 2022 - 15:10 2022-07-30 15:10:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 8ed80d958b4a62dafbc5e9860ac6d1f4aa1dc9eb7121cbf9ec1a297b347c5d0c
  • /core_ets2mp.dll: 18d018046dacfade98ff61761bccb70bdad691a2d8acf328affd32bf95e8a89c
July 30, 2022 - 13:48 2022-07-30 13:48:01
 • Packages
  • SupportedAts: 1.44.1.22s1.45.1.0s
  • CurrentVersion: 0.2.4.0.10.2.4.0.2
  • SupportedEts2: 1.44.1.10s1.45.1.0s
July 30, 2022 - 13:46 2022-07-30 13:46:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 5c86cd29555b1779bb3d4f3ca7229af48ed80d958b4a62dafbc5e9860ac6d1f4
  • /core_ets2mp.dll: 871949ed12fa456de664e052bf2c481218d018046dacfade98ff61761bccb70b
  • /data/ats/data1.adb: 000b02d83972708404d66e24efd14d56cd36b751fa3e1b17e91e47919418630d
  • /data/ats/mods/data_mp.mp: 93bc8cc6923d346afa827bc9c6e678d58a5e788c40995741fe193e716d94d614
  • /data/ets2/data1.adb: 4dd31d48d1891f14237983d256a5d515762dfa0d5c0e4c8e3e8b2d63dcb965c1
July 26, 2022 - 14:09 2022-07-26 14:09:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: aae506852b87ce50851066badd606c345c86cd29555b1779bb3d4f3ca7229af4
  • /core_ets2mp.dll: c864e6b093a2fa8ae24868e8ae4b1060871949ed12fa456de664e052bf2c4812
July 23, 2022 - 10:18 2022-07-23 10:18:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: ebadd2d55478cb60306d00f6575ae19eaae506852b87ce50851066badd606c34
  • /core_ets2mp.dll: 3ca801220f13101b062f7e5a94197661c864e6b093a2fa8ae24868e8ae4b1060
July 22, 2022 - 10:06 2022-07-22 10:06:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: d84fbe7677de85c7301b3dd077af3469ebadd2d55478cb60306d00f6575ae19e
  • /core_ets2mp.dll: 9def5ec257ca83fe2e71e5f05b0cb5923ca801220f13101b062f7e5a94197661
July 14, 2022 - 12:36 2022-07-14 12:36:02
 • Packages
  • CurrentVersion: 0.2.4.0.00.2.4.0.1
July 14, 2022 - 12:34 2022-07-14 12:34:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: b9777421757fdcccf5899f8da032624bd84fbe7677de85c7301b3dd077af3469
  • /core_ets2mp.dll: 5d3a2de944f36a87e5e9414f58801aaf9def5ec257ca83fe2e71e5f05b0cb592
July 11, 2022 - 16:48 2022-07-11 16:48:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 4b36feedafcea980b14639c08d478244b9777421757fdcccf5899f8da032624b
  • /core_ets2mp.dll: 9d0b667e84bd40b973b204463c90dbb55d3a2de944f36a87e5e9414f58801aaf
July 10, 2022 - 12:45 2022-07-10 12:45:02
 • Packages
  • NewsLinkUrl: https://truckersmp.com/kb/993https://truckersmp.com/blog/272
  • NewsTitle: It's summer! Get the Summer Mod now!The Next Stop Is… TruckersMP!
July 10, 2022 - 10:11 2022-07-10 10:11:01
 • Packages
  • CurrentVersion: 0.2.3.7.20.2.4.0.0
July 10, 2022 - 10:01 2022-07-10 10:01:02
 • Files
  • /data/ets2/mods/data_bus.mp: 39f89dbbf9f39a4e1435c5ea5e378c57
July 10, 2022 - 10:01 2022-07-10 10:01:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 47376b597c46b8214ccd6baae6d494974b36feedafcea980b14639c08d478244
  • /core_ets2mp.dll: b62bf95aed1e892fc18bbe409446f75b9d0b667e84bd40b973b204463c90dbb5
  • /data/ets2/data1.adb: f98efee426acb5d1efc50be828e1699b4dd31d48d1891f14237983d256a5d515
July 7, 2022 - 10:06 2022-07-07 10:06:02
 • Files
  • /licenses/jsoncpp_license.txt: b3fc92db0084f98e349b55033958325e5d73c165a0f9e86a1342f32d19ec5926
July 7, 2022 - 10:06 2022-07-07 10:06:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 451c8d7181fa5f3fdba89e639e823c6247376b597c46b8214ccd6baae6d49497
  • /core_ets2mp.dll: 1eede948254b01473140e2f6faed2c53b62bf95aed1e892fc18bbe409446f75b
July 4, 2022 - 14:33 2022-07-04 14:33:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 009d94c33d0ce8ed7f855e271aae8889451c8d7181fa5f3fdba89e639e823c62
  • /core_ets2mp.dll: 6a2577801385a35d674268b224bea3571eede948254b01473140e2f6faed2c53
  • /data/ets2/mods/ai_patron.mp: fed982b36da525afe9e6aad87c8a2b22fd7c06fd0267ba8f083627f129bebe37
  • /data/ets2/mods/ai_public.mp: fc3156933a1700fd9bb43f64547abc733bcc3e3efa9aaab519c2da723d837c5b
June 30, 2022 - 13:09 2022-06-30 13:09:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 6aeaa672aa5df525a1a2a2f8abdbc3c4009d94c33d0ce8ed7f855e271aae8889
  • /core_ets2mp.dll: bccd7374320dbbfc0a6e7b0f5c486bc96a2577801385a35d674268b224bea357
June 30, 2022 - 11:56 2022-06-30 11:56:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 3cfaab249b33fc86d8a7bdc88561b7846aeaa672aa5df525a1a2a2f8abdbc3c4
  • /core_ets2mp.dll: d637e4e2bea1e462cb1947dc2d2bd2f0bccd7374320dbbfc0a6e7b0f5c486bc9
June 28, 2022 - 17:38 2022-06-28 17:38:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: bd37f016702e1b97f2775612aed1d9f53cfaab249b33fc86d8a7bdc88561b784
  • /core_ets2mp.dll: 518403a764be29f4d1d7284bb6a7cccbd637e4e2bea1e462cb1947dc2d2bd2f0
June 26, 2022 - 11:17 2022-06-26 11:17:02
 • Packages
  • NewsLinkUrl: https://truckersmp.com/blog/269https://truckersmp.com/kb/993
  • NewsTitle: Looking to the FutureIt's summer! Get the Summer Mod now!
June 25, 2022 - 07:33 2022-06-25 07:33:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 45be72bfa736e60754f9397cfb115298bd37f016702e1b97f2775612aed1d9f5
  • /core_ets2mp.dll: 708173f5099bb2bd1b0c9ce20e48f360518403a764be29f4d1d7284bb6a7cccb
June 24, 2022 - 14:20 2022-06-24 14:20:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 7e43df00a7b29f6c0f1dec35a4cba8fd45be72bfa736e60754f9397cfb115298
  • /core_ets2mp.dll: fc7010a3cdf96b8e225e8ad781f05fd3708173f5099bb2bd1b0c9ce20e48f360
June 23, 2022 - 18:54 2022-06-23 18:54:01
 • Packages
  • SupportedAts: 1.44.1.0s1.44.1.22s
June 23, 2022 - 18:53 2022-06-23 18:53:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 755524bdab20cd5b61667a5b9f2135bd7e43df00a7b29f6c0f1dec35a4cba8fd
  • /core_ets2mp.dll: 629d7a5fd600efa75925079485ec5994fc7010a3cdf96b8e225e8ad781f05fd3
June 19, 2022 - 09:15 2022-06-19 09:15:01
 • Packages
  • CurrentVersion: 0.2.3.7.10.2.3.7.2
June 19, 2022 - 09:03 2022-06-19 09:03:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 06998d26d627ff69bc057130ca14156d755524bdab20cd5b61667a5b9f2135bd
  • /core_ets2mp.dll: f082d703240c6344229b64b4fa934cbe629d7a5fd600efa75925079485ec5994
  • /data/shared/mods/data2.mp: 854249f3e447711470e251c8a4c664419c6dd92180d1c2dc9392e0f1b655c746
  • /data/ets2/mods/speedy_farewell.mp: e6c4d16b546ab29150a4f03d58f1cfda
June 13, 2022 - 11:54 2022-06-13 11:54:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 97a0b15e8ebafe68669ed0fa897fbafb06998d26d627ff69bc057130ca14156d
  • /core_ets2mp.dll: 17813636f8dac2ef6824ec49927177bdf082d703240c6344229b64b4fa934cbe
  • /data/shared/mods/data2.mp: 735a035b25ee031e06e3375f0495143d854249f3e447711470e251c8a4c66441
  • /data/ets2/data1.adb: 903e3ac5703e80772e1c1d1b6d39a503f98efee426acb5d1efc50be828e1699b
  • /data/ets2/mods/real_ops_v13.mp: 4f54afbeb0aa9ae7fd0b36f6ec7f4f99
June 12, 2022 - 10:10 2022-06-12 10:10:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: f4bec5be40b786f1ec17c51de0306d5497a0b15e8ebafe68669ed0fa897fbafb
  • /core_ets2mp.dll: 432db2609a2fb4c3a39820b2f5f553b717813636f8dac2ef6824ec49927177bd
  • /data/shared/mods/smart_signs.mp: b418dd017c61c55f42aaa6e0171c8381f909930c1cd304cc502d6c71a487395b
  • /data/ets2/data1.adb: 4987d448c79999af391e786246e12dfa903e3ac5703e80772e1c1d1b6d39a503
  • /data/ets2/mods/ai_asset.mp: c30bc4a286941e2dcdc1da25a977f4d7eea4784d803b06929bb05c3daf367a38
  • /data/ets2/mods/ai_event.mp: 219e959c7f4de4e9893c4241f8f8ab00a08a7d1b536f1de40f1002444e73c551
  • /data/ets2/mods/real_ops_v13.mp: 4f54afbeb0aa9ae7fd0b36f6ec7f4f99
  • /data/ets2/mods/speedy_farewell.mp: e6c4d16b546ab29150a4f03d58f1cfda
  • /data/shared/mods/models_gantries.mp: 27ded806b3e118ff0b59ef14b03fcfe5
June 8, 2022 - 11:46 2022-06-08 11:46:02
 • Packages
  • SupportedEts2: 1.44.1.1s1.44.1.10s
June 8, 2022 - 11:40 2022-06-08 11:40:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 5a906ce06d43e2f9af36ec88392ed881f4bec5be40b786f1ec17c51de0306d54
  • /core_ets2mp.dll: 635ae7d949dd4a8bbe8c904b25829ae5432db2609a2fb4c3a39820b2f5f553b7
June 7, 2022 - 10:51 2022-06-07 10:51:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: ce6e3f14018397352071247d2bc800f05a906ce06d43e2f9af36ec88392ed881
  • /core_ets2mp.dll: e9d6f6f4e5f50540f8e773314c501125635ae7d949dd4a8bbe8c904b25829ae5
  • /data/ets2/mods/data_mp.mp: 8e5550f4954f15b2e6e85ed16445dd1bdb8db472dac35d88ddb1a109f82e83dc
June 7, 2022 - 07:48 2022-06-07 07:48:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 93e592ce92be5e7f3aa80f4ecc7bfae6ce6e3f14018397352071247d2bc800f0
  • /core_ets2mp.dll: d06982a8fd396b0a766ab41542897557e9d6f6f4e5f50540f8e773314c501125
  • /data/ets2/mods/ai_asset.mp: 342f585c6fbb75ec7d0694a77014fd4bc30bc4a286941e2dcdc1da25a977f4d7
  • /data/ets2/mods/ai_patron.mp: 13ef4e06fda64cc10cc53ab2f0a56618fed982b36da525afe9e6aad87c8a2b22
  • /data/ets2/mods/ai_public.mp: d490c2b78386b7c7788e5fff96afd67bfc3156933a1700fd9bb43f64547abc73
June 6, 2022 - 14:41 2022-06-06 14:41:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 5064f63a1c60b98d655f6142f334a48293e592ce92be5e7f3aa80f4ecc7bfae6
  • /core_ets2mp.dll: 7f4f56a72472daef38102bf57bed9efdd06982a8fd396b0a766ab41542897557
June 6, 2022 - 11:38 2022-06-06 11:38:14
 • Files
  • /core_ets2mp.dll: 3a4b253a91da67533d4d15efa7c34eb57f4f56a72472daef38102bf57bed9efd
  • /data/shared/mods/data2.mp: 5a6ad693139b3173803406a01bf7d9f0735a035b25ee031e06e3375f0495143d
  • /data/ats/data1.adb: c136a4555d53d5709255b9725dd55608000b02d83972708404d66e24efd14d56
  • /data/ets2/data1.adb: 8551750fcfcc0cc4bb446ee68536ab0f4987d448c79999af391e786246e12dfa
June 6, 2022 - 11:38 2022-06-06 11:38:13
 • Files
  • /core_atsmp.dll: ea05d1e95dcd8383b1105afac96dc1175064f63a1c60b98d655f6142f334a482
June 1, 2022 - 09:38 2022-06-01 09:38:02
 • Packages
  • CurrentVersion: 0.2.3.7.00.2.3.7.1
June 1, 2022 - 09:27 2022-06-01 09:27:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: da4418ebd8ca97c5fa89e0943fd2853fea05d1e95dcd8383b1105afac96dc117
  • /core_ets2mp.dll: d23a5af65b44630dc0f1e6c91ad662ac3a4b253a91da67533d4d15efa7c34eb5
May 31, 2022 - 18:11 2022-05-31 18:11:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 62a8ae51f3bcf62e8c75a9fab9837506da4418ebd8ca97c5fa89e0943fd2853f
  • /core_ets2mp.dll: f4c4d67b8b8b489de080c5c25fb98c8bd23a5af65b44630dc0f1e6c91ad662ac
  • /data/ats/data1.adb: 7ae6a1a6f2939e8c52e02fddb82b00edc136a4555d53d5709255b9725dd55608
May 30, 2022 - 11:43 2022-05-30 11:43:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 2384e8ae8a4053c577dbde316cc01b3062a8ae51f3bcf62e8c75a9fab9837506
  • /core_ets2mp.dll: f4391da839ba60f3ef715cf8b21e90f7f4c4d67b8b8b489de080c5c25fb98c8b
May 30, 2022 - 09:45 2022-05-30 09:45:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: c3bcf3ef4f080ee3eda22845b4f317882384e8ae8a4053c577dbde316cc01b30
  • /core_ets2mp.dll: 4b4751561147bf346f31cd9412c4e626f4391da839ba60f3ef715cf8b21e90f7
  • /licenses/DearImGui_LICENSE.txt: 565d82e274eaad099b6e571bf2f994bd2c45028b0f14d9585774c12615de461b
  • /data/shared/mods/data2.mp: bb1087058bd40d73a01fe1534cf3602b5a6ad693139b3173803406a01bf7d9f0
  • /data/ets2/data1.adb: 2e77eb129dd1ae14706dfdf6d6b147838551750fcfcc0cc4bb446ee68536ab0f
  • /data/ets2/mods/tachograph.ets2mp: 28c0dbc9c2a473413d7b71a99bfe4352
May 27, 2022 - 16:09 2022-05-27 16:09:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: e042e7a21d9cd041fe91f225adc75252c3bcf3ef4f080ee3eda22845b4f31788
  • /core_ets2mp.dll: 513157dc67c47d5c807bcbcdce9205fa4b4751561147bf346f31cd9412c4e626
May 26, 2022 - 08:36 2022-05-26 08:36:07
 • Files
  • /core_atsmp.dll: a599b0cee0dc66d2e889dbd66cbd85bde042e7a21d9cd041fe91f225adc75252
  • /core_ets2mp.dll: b968915f26e8f39aa9bb40ba505d6cf6513157dc67c47d5c807bcbcdce9205fa
  • /data/ets2/data1.adb: c654cd291540ede62f62b9659dbd6d762e77eb129dd1ae14706dfdf6d6b14783
May 25, 2022 - 09:57 2022-05-25 09:57:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: bba558dd7ff9e5ca3f6e0348b2d66d34a599b0cee0dc66d2e889dbd66cbd85bd
  • /core_ets2mp.dll: 0b7707c60639911a20ea334187f6a0d0b968915f26e8f39aa9bb40ba505d6cf6
  • /data/shared/mods/data2.mp: 5cc83a75b64a64c54b9aa21f06679f7bbb1087058bd40d73a01fe1534cf3602b
May 24, 2022 - 15:12 2022-05-24 15:12:01
 • Packages
  • CurrentVersion: 0.2.3.6.30.2.3.7.0
May 24, 2022 - 15:05 2022-05-24 15:05:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: dccaa9b3dafede29016432a1adc6b7a5bba558dd7ff9e5ca3f6e0348b2d66d34
  • /core_ets2mp.dll: 721bf2a9081121e918414602b67b3ee10b7707c60639911a20ea334187f6a0d0
  • /data/shared/client.mp: 3a9d037e6c75aabfe5a9429ad7169534fd30bf1862491677d4bb59b94326da16
  • /data/shared/mods/data2.mp: 80454e64ad3027ba1d55e1771b452b7f5cc83a75b64a64c54b9aa21f06679f7b
May 23, 2022 - 13:31 2022-05-23 13:31:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: d63784f714c5262805be2a51d15369a2dccaa9b3dafede29016432a1adc6b7a5
  • /core_ets2mp.dll: c73903079fb85440c9a598f07f308e01721bf2a9081121e918414602b67b3ee1
May 23, 2022 - 10:42 2022-05-23 10:42:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: be72d650336a21b9fe20b4cbca8e9bead63784f714c5262805be2a51d15369a2
  • /core_ets2mp.dll: 0cd9a53eade267766be06e87d80e5d94c73903079fb85440c9a598f07f308e01
  • /data/shared/mods/models_gantries.mp: 27ded806b3e118ff0b59ef14b03fcfe5
  • /data/ats/mods/data_mp.mp: 5cafa65aa8fc7473e42c2b8ea5055f7893bc8cc6923d346afa827bc9c6e678d5
  • /data/ets2/mods/cd_changes.mp: b6e8466f5cb5bebccf58e34245e4e4008be8d74e7a479a4cae2fce91b0082307
  • /data/ets2/mods/hq_final.mp: dcdc94fa65ad560ad8cae414266d77db401ddda0b00bcce8a953cff93697ec2f
May 20, 2022 - 11:11 2022-05-20 11:11:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 59e0ba95a0c03c182f04b47dcc48f564be72d650336a21b9fe20b4cbca8e9bea
  • /core_ets2mp.dll: 98e8c41f2cd7102add0d5eb9cc7f653f0cd9a53eade267766be06e87d80e5d94
May 19, 2022 - 15:59 2022-05-19 15:59:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: c48764d77ff09bd0564f4bffc51dc10559e0ba95a0c03c182f04b47dcc48f564
  • /core_ets2mp.dll: a428672031ca3eab1bd4e9b94a321ce898e8c41f2cd7102add0d5eb9cc7f653f
May 19, 2022 - 11:28 2022-05-19 11:28:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: bac3de127707e4536ee56949c638c633c48764d77ff09bd0564f4bffc51dc105
  • /core_ets2mp.dll: 8c334d5a43b7a79f58b14c245e73e3f7a428672031ca3eab1bd4e9b94a321ce8
May 19, 2022 - 09:47 2022-05-19 09:47:01
 • Packages
  • SupportedAts: 1.43.3.3s1.44.1.0s
  • ProModsVersion: 2.552.60
  • CurrentVersion: 0.2.3.6.20.2.3.6.3
  • SupportedEts2: 1.43.3.40s1.44.1.1s
May 19, 2022 - 09:45 2022-05-19 09:45:12
 • Files
  • /data/ats/data1.adb: d2d83c08e0d737c085e90be38ff7e34b7ae6a1a6f2939e8c52e02fddb82b00ed
  • /data/ats/mods/skoda_car.mp: 9f7bf9be5b679923007aeb105ee279f602e9afce9ee54083eade9924e966c2c5
  • /data/ets2/data1.adb: b7c568a9b442c00bd54306d0698c152fc654cd291540ede62f62b9659dbd6d76
  • /data/ets2/mods/ai_patron.mp: 8f26a542011a91df46c82fbf041039d213ef4e06fda64cc10cc53ab2f0a56618
  • /data/ets2/mods/ai_public.mp: a4c632fc723fbd723e094876707b89f1d490c2b78386b7c7788e5fff96afd67b
  • /data/ets2/mods/ai_staff.mp: 81a273670d165842dedb919297424e2f76b255acabe9494259a82db099797448
  • /data/ets2/mods/dbus_bluebus.mp: f6b379b74c10729a65838db75643be38184a4a229adeeb495220d39508a566fd
  • /data/ets2/mods/skoda_car.mp: 10f3bd043d43cd3bbdd743083fadaf27e90f5ac21efd3e76f1853eec1a33aee1
  • /data/ets2/mods/tmp8_models.mp: 1b936ebabd58cd4d992f00efdcfa3313
May 19, 2022 - 09:45 2022-05-19 09:45:11
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 8c988184ef69735a76260699a9626497bac3de127707e4536ee56949c638c633
  • /core_ets2mp.dll: 8df0565228aacc809301b229e85727728c334d5a43b7a79f58b14c245e73e3f7
  • /data/shared/mods/sh_skoda_car.mp: 0b7b102c7ed6698da3575a5e03be3662c7bab388a2a9e61ca15b074aa071c559
May 16, 2022 - 14:26 2022-05-16 14:26:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: cc3ef7ecb87e42b5cf5634d823f8789b8c988184ef69735a76260699a9626497
  • /core_ets2mp.dll: 85fdf1ed31a0038e44455475c2186cc68df0565228aacc809301b229e8572772
May 15, 2022 - 21:21 2022-05-15 21:21:01
 • Packages
  • CurrentVersion: 0.2.3.6.10.2.3.6.2
May 15, 2022 - 21:20 2022-05-15 21:20:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: c8722d5a4e3b0b8b395f49417157ac4ecc3ef7ecb87e42b5cf5634d823f8789b
  • /core_ets2mp.dll: fb1c0b07cc6fda9f6c01a2ab5a6a698785fdf1ed31a0038e44455475c2186cc6
  • /data/shared/ui/no_collisions.png: 0f76084be27dd255569320357d644764
  • /data/shared/ui/typing.png: 650f6fbb7aa5beaf5d8d33cdbb874654
May 13, 2022 - 20:58 2022-05-13 20:58:01
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 05cbe5ed8229bbcb05d71e1212fb8d4fc8722d5a4e3b0b8b395f49417157ac4e
  • /core_ets2mp.dll: 92766e678446756d3d16b8e59b4a0ddefb1c0b07cc6fda9f6c01a2ab5a6a6987
May 11, 2022 - 10:08 2022-05-11 10:08:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: 3e1771a59636c27143b61161bbb458d105cbe5ed8229bbcb05d71e1212fb8d4f
  • /core_ets2mp.dll: 2a85aa46fdf65d672c40ab4bc994660192766e678446756d3d16b8e59b4a0dde
May 9, 2022 - 10:46 2022-05-09 10:46:02
 • Files
  • /core_atsmp.dll: c877701bf181b28bbae90557a1b7ef543e1771a59636c27143b61161bbb458d1
  • /core_ets2mp.dll: c29620ef6e5dea76323f33a95d034afa2a85aa46fdf65d672c40ab4bc9946601
  • /data/ets2/mods/ai_asset.mp: cccea21d2de421b7f40d457c55a450a6342f585c6fbb75ec7d0694a77014fd4b
  • /data/ets2/mods/ai_patron.mp: 294ec4d67cd268b1cd191ec4f6bf110b8f26a542011a91df46c82fbf041039d2